Dwight School Hanoi tôn trọng và cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Trang web của chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn và tạo điều kiện cho bạn tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi. Bạn có thể có quyền truy cập chung vào trang web của chúng tôi và duyệt các trang mô tả trường học của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc được yêu cầu đăng ký với chúng tôi. Tuy nhiên, bạn không thể truy cập tất cả các phần của trang web của chúng tôi mà không cung cấp thông tin cá nhân. Ví dụ: bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để đăng ký sự kiện hoặc hoàn thành các biểu mẫu hoặc đơn đăng ký trực tuyến và để liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bất kỳ ai, ngoài Trường Dwight và các chi nhánh khác, trừ khi được pháp luật cho phép, chẳng hạn như luật sư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin về bạn nếu bạn chỉ đạo chúng tôi làm như vậy, nếu cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc liên quan đến bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào của chính phủ hoặc tổ chức quản lý. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cho các công ty thực hiện các dịch vụ tiếp thị thay mặt chúng tôi. Nếu việc tiết lộ như vậy được thực hiện, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ ba đó xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bảo mật.

Tất cả các tài liệu trên trang web này đều thuộc bản quyền của Dwight School Hanoi, trừ khi có quy định khác. Để được phép sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại communications@dwighthanoi.org.